Projekt

Här kan du läsa om våra pågående projekt och hur arbetet fortlöper. Längst ner på denna sidan hittar du även informationsfoldrar och kallelser gällande projekten.

Ventilationsombyggnad

Det inkommer många och återkommande felanmälningar och klagomål kring ventilation som avser bland annat:

Efter varje OVK-besiktning har föreningen tvingats till kostsamma åtgärder för att få ventilationssytemet godkänt. Åtgärderna har dock inte varit hållbara och snart återkommer problemen. Idag förekommer en mängd olika lösningar typ fasta don, spiskåpor med forceringsspjäll, Alliancefläktar, köksfläktar etcetera.

OVK, obligatorisk ventilationskontroll

Boverket ställer krav på att OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar som det är tänkt. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. I flerbostadshus, typ Brf Berga med mekaniskt frånluftsventilation, utförs OVK vart 6:e år. Uppnås inte godkänd OVK tar Byggnadsnämnden ut en sanktionsavgift tills det att protokoll för godkänd anläggning kan uppvisas.

Vad har föreningen gjort?

Under 2015-2016 utfördes åtgärder på ventilationssystemet i husen på 40-, 60- & 70-gårdarna för att uppnå krav på godkänd OVK samt klara gällande brandkrav. Åtgärderna ledde till att kraven uppfylldes men det blev istället problem med bland annat höga ljudnivåer från ventilationssystemen.

Under 2016 utfördes provmontage av bland annat ljuddämpare i ett av husen på 40-gården men detta gav inget godtagbart resultat. Därefter har fördjupad utredning utförts på Kadettgatan 50 A+B samt statuskontroller i ett 10-tal lägenheter.

Genomgång av bildmaterial från statusbesiktningen 2012-2013, som utfördes inför pågående stambytet.

Vad visar utredning och bildmaterial?

Det förekommer en stor variation på ventilationslösningar i kök, alltifrån kök som helt är i original utan fläkt, kök med forceringsbara spiskåpor (utan motor) till kök med otillåtna köksfläktar (med motor) som är anslutna mot husets ventilationskanaler. Det förekommer även kolfilterfläktar i vissa kök och i en del kök har man helt byggt för frånluftsdonet (kontrollventilen).

Vad är troliga orsaker till problemen?

Ursprungligt ventilationssystem, med klena dimensioner på kanalerna, klarar inte att hantera olika fläktlösningar i kök. För att ändå försöka klara luftflöden och tryck har takfläktarna skruvats upp till max hastighet vilket bland annat kan leda till höga ljudnivåer. Förutom svårigheter med att få ut tillräckliga luftflöden och tryck är ventilationssystemet väldigt sårbart och känsligt för smuts, med snabb igensättning som följd. Många stänger sina spaltventiler som sitter i ovankant på fönstret. När spaltventilerna stängs uppstår ett undertryck i lägenheten som göra att man kan uppleva drag samt att det kan dras in luft från grannar (luktspridning). En del människor kan må dåligt och känna huvudvärk om man vistas i undertryck. Det har även konstaterats att många befintliga frånluftsdon i kök och badrum är i brännbart material (plast). Även på vinden finns samlingslådor, så kallade suglådor, där det förekommer brännbart material.

Stämmofrågor

Beslut om förändring av ventilation kräver beslut på stämma med 2/3-dels majoritet, samt godkännande av Hyresnämnden (Stadgar §22). Andra viktiga frågor som bör beslutas på en stämma med enkel majoritet (Stadgar §21):

Styrelsens förslag till ändrat ventilationssystem

För att säkerställa såväl systemets funktion samt gällande myndighetskrav har styrelsen föreslagit att återställa ventilationssystemet i ursprungligt driftläge och komplettera med kolfilterfläkt. Detta innebär bland annat:

Kallelse till stämman och informationsfolder om ventilationsombyggnaden