Projekt

Här kan du läsa om våra pågående projekt och hur arbetet fortlöper.

Balkongrenovering

Här samlas all information om balkongrenoveringen.

Informationsblad

Om projektet

Hyresnämnden har nu godkänt det av Brf Bergas fattade beslutet vid extra föreningsstämman den 30 januari 2023 om att befintliga inglasningar tas bort, montering av nya högre balkongräcken samt nya balkongfronter i ogenomskinligt glas. Vår entreprenör TeamAB har påbörjat förberedelser och planerar att starta med balkongerna på Kadettgatan 4 under hösten 2023. Separat information kommer ut till de som blir berörda under inom det närmsta.

TeamAB arbetar för närvarande med att ta fram en preliminär tidplan för hela projektet, men allt beräknas vara klart vid årsskiftet 2026/2027. Tidplanen kommer att finnas på föreningens hemsida när etappindelningar är klara.

Där det finns inglasning kommer denna dessvärre att tas bort och skrotas. Befintlig inglasning får därför inte återmonteras pga kravet av nya bygglovet. Föreningen har sökt ett nytt bygglov för hela fasaden med nya balkongfronter och inglasningar. I vårt nya bygglov är ny indelning på glas fastställd och alla profiler mörkgråa, lika våra nya balkongräcken. Stadsbyggnadsförvaltningen anger att de ser allt som en helhet och därmed gäller inte längre gamla bygglov för inglasningar.

Montering av andra inglasningar än våra tillval påverkar garantierna i entreprenaden och kan inte accepteras av entreprenören och föreningen. Tillvalen i projektet omfattas fullt ut av garantierna i projektet vilket är fem år.

Arbete med att få fram tillvalslista för nya inglasningar och trallgolv inklusive priser pågår. När det arbetet är klart kommer det att presenteras tydligt för alla boende. Det kommer även att finnas möjligheter att se och känna på tillvalen i föreningens lokal.

Arbetsbodar etableras på gräsmattan vid miljöhus 50-60 gården under vecka 31.

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, 2023

Boverket ställer krav på att OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar som det är tänkt. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. I flerbostadshus, typ Brf Berga med mekaniskt frånluftsventilation, utförs OVK vart 6:e år. Uppnås inte godkänd OVK tar Byggnadsnämnden ut en sanktionsavgift tills det att protokoll för godkänd anläggning kan uppvisas.

Informationsblad om OVK 2023